Czartery jachtów na Pętli Żuławskiej

Regulamin witryny

Regulamin witryny petla-zulaw.pl

  • Home
  • Regulamin witryny

Regulamin witryny


1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego petla-zulaw.pl (dalej także: Serwis), w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

2. Serwis petla-zulaw.pl opisuje szlak wodny Pętli Żuławskiej oraz jego najbliższe okolice.

3. Serwis petla-zulaw.pl jest udostępniany przez Agnieszke Domagalską zamieszkałą Biała Góra 57, 82-400 Sztum.

4. Korzystając z Serwisu Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Poprzez skorzystanie z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Użytkowników Serwisu pod adresem internetowym regulamin . Polityka Prywatności jest dostępna dla wszystkich Użytkowników Serwisu pod adresem internetowym polityka

5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa nowsza niż IE7, zainstalowany program Flash player.

6. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu bez pisemnej zgody Twórców Serwisu. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza.

7. O ile wyraźnie inaczej nie zastrzeżono, wszelkie prawa do Serwisu petla-zulaw.pl oraz jego wszystkich elementów (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Serwisu) należą do Twórców Serwisu i są prawnie chronione (m.in. przez przepisy prawa autorskiego). Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu i jego poszczególnych elementów (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Serwisu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub pisemna zgoda Twórców Serwisu.

8. Twórcy Serwisu nie gwarantują Użytkownikom nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu. W przypadku przerw lub zakłóceń dostępności Serwisu Użytkownik nie może wysuwać żadnych roszczeń wobec Twórców Serwisu.

9. Informacje zawarte w ofertach i cennikach publikowanych w Serwisie mają charakter orientacyjny. W przypadku ich niezgodności z rzeczywistością okoliczność ta nie może stanowić podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Twórców Serwisu. W celu sprawdzenia czy prezentowane informacje są aktualne, w szczególności w przypadku zamiaru skorzystania z oferty publikowanej w Serwisie, należy skontaktować się bezpośrednio z Twórcami Serwisu poprzez formularz kontaktowy. Prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu Serwisu, w tym niezgodności publikowanych ze stanem rzeczywistym.

10. Użytkownik Serwisu powinien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej kontakt . Serwis rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 7 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Serwis poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu początkowego. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, o ile Serwis uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Korespondencję związaną z korzystaniem ze Serwisu oraz reklamacjami Serwis kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika.

11. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z korzystania z Serwisu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

12. Twórcy Serwisu zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników Serwisu z chwilą ich opublikowania.

Partnerzy witryny Pętla Żuław

Chcesz być informowany o wydarzeniach, promocjach ?
Zapisz się na nasz Newsletter.